2 POLICIES LOCALS

L’Ajuntament de Súria ha obert un procés de selecció per cobrir interinament les vacants de dos agents de la Policia Local (grup de classificació C2) per atendre necessitats urgents inajornables i sobrevingudes.

La contractació tindrà caràcter d’urgència i cobrirà un període de tres mesos, entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2019.

Requisits:

 • Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Nivell intermedi de llengua catalana.
 • Haver complert 18 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació en el termini de presentació de la sol·licitud.
 • Tenir com a mínim una alçada de 1,70 m els homes i 1,65 m les dones.
 • Estar en possessió del carnet de conduir de classe B.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Tanmateix, serà aplicable el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984 de 26 de desembre.

Procés selectiu:

El desenvolupament del procés selectiu constarà de tres proves:

 1. Avaluació psicotècnica.
 2. Coneixement cultural.
 3. Entrevista personal.

S’ofereix:

Jornada complerta.

Contracte de tres mesos.

Inici: abril de 2019

Ubicació: Súria

Les persones interessades a participar en el procés selectiu hauran de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Súria, en horari d’atenció al públic (de 9:00h a 14:00h), fins al dimecres dia 13 de març a les 14.00 h. El dia de realització de les proves del procés selectiu es comunicarà oportunament a les persones inscrites.