TÈCNIC MIG SECRETARIA AJUNTAMENT DE SÚRIA

L’ Ajuntament de Súria obre un procés selectiu mitjançant la creació d’una BORSA DE TREBALL de Tècnic mig de secretaria A2

Les funcions del lloc de treball són:

  • Fer el seguiment i gestió d’expedients administratius fins a la proposta de resolució: responsabilitat patrimonial i sancionadors.
  • Redacció de plecs i altra documentació necessària per la preparació dels contractes.
  • Participar en les meses de contractació municipals, convocant membres, revisant la documentació administrativa, sol·licitant aclariments o esmena de documentació, redactant actes i proposant resolucions quan s’escaigui.
  • Redactar informes i altra documentació de caràcter jurídic que s’escaigui, per les diferents àrees de l’ajuntament.
  • Assessorar els diferents àmbits municipals en assumptes de caràcter legal.

Les condicions d’accés, entre d’altres, són:

  • Estar en possessió del títol acadèmic de Llicenciatura en Dret o Ciències Polítiques, Grau en ciències socials i jurídiques (administració i direcció d’empreses; dret; Gestió i administració pública).
  • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística.

Sistema de selecció:

  • Concurs-oposició

Termini de presentació d’instàncies: 

  • Fins al 26 de juny

Forma de presentació de sol·licituds:

  • Les sol·licituds requerint prendre part en el procés de selecció es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament de Súria o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Adjuntem link a la web del CIDO on trobareu tant la Convocatòria del procés selectiu com Bases específiques i Temari.