Obert Període de Sol·licitud Ajuts Covid-19

A partir de dilluns 13 de desembre de 2021 i fins el 25 de gener de 2022 (inclòs), Autònoms i Microempreses, amb establiment comercial a Súria, podreu presentar la vostra sol·licitud en el marc de la Convocatòria:

“Ajuts econòmics per al manteniment, la  represa i el suport de les activitats comercials i econòmiques afectades per les conseqüències de la COVID-19”

Aquests Ajuts van adreçats a:

A) AUTÒNOMS
 que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual  o  amb  un  màxim  de  6 persones treballadores   al   seu   càrrec,   amb   establiment comercial.  

B) MICROEMPRESES
 constituïdes  amb  qualsevol  forma  jurídica, amb   un   màxim   de   6  persones   treballadores,   titulars d’empreses  o  establiments  comercials  i  de  serveis  en  el municipi   de  Súria,   incloses   en  l’annex  i  que  compleixin requisits  establerts  en  aquestes  bases.

El seu objecte és: 

Contribuir  a  sufragar  les  despeses  habituals  produïdes per al  manteniment  i/o  l’adequació  de  l’activitat  i/o  de  l’establiment  a  les condicions  sanitàries  per  a  la  prevenció  de  la  Covid-19:  adquisició  de material  sanitari,  elements  de  protecció  per  a  les  persones  usuàries  com ara  mampares,  cartellera,  separadors,  etc.;  així  com  les  despeses  de tramitació   dels   ERTO,  despeses  derivades  de  contractes  de  lloguer, serveis  d’assessorament,  subministraments  i  altres  despeses  directament vinculades,  per  a  poder  exercir  l’activitat  econòmica  amb  garanties.

Cap de les despeses imputables en  aquesta subvenció podrà pertànyer  a conceptes considerats inversions.

A més:

l’Import de la subvenció serà igual per a totes les persones beneficiàries i tindrà un import únic de 500€

La quantitat que es destina a la convocatòria, regulada per les Bases, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria 154/2310/47901  i  ascendeix a 30.000,00  euros.

Aquesta  línia  d’Ajuts  econòmics  es  concedeixen  en  règim  de  CONCURRÈNCIA COMPETITIVA:

si  el  número  de  sol·licituds  que  acrediten  reunir  els  requisits  per ser   beneficiaris   és   superior   a  la  xifra  màxima  indicada,  es reconeixerà   la   condició   de   beneficiàries   a   les   persones sol·licitants  que  reuneixin  els  requisits,  per  ordre  de  presentació de  les  sol·licituds fins  a  assolir  la  xifra  màxima  indicada.

Passos a seguir per presentar la vostra sol·licitud:

Podreu presentar la vostra sol·licitud, telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Súria, seguint els següents passos:

1. Omplir la Sol·licitud específica per aquests Ajuts, disponible en aquest enllaç i, també, al portal de transparència (disponible en PDF i WORD).

2. Guardar aquesta sol·licitud omplerta i signada a l’ordinador.

3. Omplir Instància genèrica disponible a la seu electrònica.

4. Tramitar la instància genèrica (amb IdCat o altra identificació digital) adjuntant tant la sol·licitud específica com la resta de documents requerits a la sol·licitud.

Recordeu que en aquest mateix enllaç teniu les les Bases Reguladores complertes i lAnunci de Convocatòria.
  Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb Promoció Econòmica de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, entre les 9:00h i les 14:00h.