Treballador/a Familiar

Nova Convocatòria concurs-oposició per cobrir una vacant de Treballador/a Familiar a l’Ajuntament de Súria.

 • Nombre de llocs: 1
 • Naturalesa: Personal laboral temporal
 • Denominació: Treballador/a Familiar
 • Jornada: complerta 37,5h / setmana
 • Grup: C2
 • Nivell complement Destí: 14
 • Sou: sou base C2+ complement de destí + complement específic de 4.681,60 € anuals
 • Incorporació: immediata.

Les funcions del lloc de treball són:

Desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives necessàries pel desenvolupament de la vida autònoma de les persones grans o incapacitades que resideixen en el seu domicili.

 • Prestar assistència domiciliària a persones amb situació de risc social (gent gran, discapacitats, infants, etc.).
 • Atendre i ajudar a les persones assistides en les necessitats bàsiques d’ordre fisiològic, netedat, higiene personal, administració econòmica de les despeses de la llar i la mobilitat.
 • Controlar la presa de medicació, segons les indicacions mèdiques o farmacèutiques rebudes.
 • Controlar el seguiment de dietes alimentàries i específiques prescrites (diabetis, hipertensió, etc.) pel metge.
 • Motivar a les persones assistides per al manteniment i/o recuperació dels hàbits socials.
 • Acompanyar a aquells usuaris que ho necessitin, a realitzar determinades activitats dins del municipi (Centre d’Assistència Primària, entitats financeres, perruqueria, etc.).
 • Col·laborar amb els/les treballadors/es socials en els projectes individuals així com informar-los de l’estat de les famílies o llars que es tracten, així com de les noves necessitats.
 • Informar de les ajudes tècniques i econòmiques que poden demanar els seus usuaris.
 • Donar pautes i eines al cuidador per facilitar-li la tasca.
 • Mantenir reunions de coordinació amb els integrants de l’equip de serveis socials bàsics.
 • En definitiva, dur a terme actuacions de caràcter personal, domèstic i/o de suport a altres persones cuidadores no professionals, per tal d’incidir en la millora i superació de qualsevol de les situacions de risc social en que es prescriu un servei d’atenció a domicili.

Els requisits d’accés, entre d’altres, són:

 • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents de conformitat amb la normativa vigent.
 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions corresponents al subgrup C2: títol de graduat escolar, graduat/da en ESO, FPI o cicle formatiu de grau mig o uns altres d’equivalents o superiors. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol.
 • Estar en possessió del carnet de conducció B1 i disposar de vehicle propi.

Sistema de selecció:

 • Concurs-oposició

Termini de presentació d’instàncies: 

 • Fins al 18/11/2019

Forma de presentació de sol·licituds:

 • Les sol·licituds requerint prendre part en el procés de selecció es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Súria. Us adjuntem el model de sol·licitud que heu d’emplenar.
 • En presentar la sol·licitud s’hauran de satisfer els drets d’examen: 16 euros

Si compliu els requisits i us interessa la vacant haureu de presentar la vostra sol·licitud juntament amb tota la documentació exigida a les Bases de Convocatòria al registre de l’Ajuntament de Súria (OAC) entre el 8 i el 18 de novembre de 2019.