Subsidi excepcional d’atur

Per a tots aquells que no complíssiu els requisits per sol·licitar per poder sol·licitar la prestació d’atur us fem arribar la informació del nou Subsidi Excepcional que va entrar en vigor el passat 5 de maig de 2020 perquè pugueu valorar si compliu els requisits i, en cas afirmatiu, pugueu realitzar la sol·licitud del mateix.

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

Requisits:

 • Persones treballadores per compte d’altri a les que se’ls hagués extingit un contracte de durada determinada d’almenys dos mesos de durada i que l’extinció del contracte hagi tingut lloc amb posterioritat a 14/03/2020.
 • Trobar-se inscrita com a demandant d’ocupació al SOC.
 • No comptar amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi per desocupació.
 • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors a l’75% del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. (Quanties per a aquest any).
 • No ser perceptora de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.
 • No estar treballant per compte propi o aliè a jornada completa a la data de l’extinció de el contracte ni en la data de naixement del subsidi excepcional.

Sol·licitud:

 • La persona treballadora emplenar el formulari de pre-sol·licitud de prestació individual.
 • Així mateix, es podrà presentar el formulari a través dels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • El termini de presentació començarà a partir del dia 5 de maig i acabarà el dia en què es complisca un mes de la data en què finalitzi la vigència de la declaració d’estat d’alarma.

Durada i quantia

 • El dret al subsidi excepcional neix a partir de l’endemà del dia en què s’hagi extingit el contracte de treball de durada determinada. En cas que el període que correspon a la vacances anuals retribuïdes no s’hagi gaudit amb anterioritat a la finalització de la relació laboral, el naixement de el dret es produirà un cop transcorregut aquest període.
 • La durada serà d’un mes, ampliable si així es determina per Reial decret llei i no podrà percebre en més d’una ocasió.
 • El subsidi excepcional consistirà en un ajut mensual de 80% de l’IPREM vigent i el seu pagament es realitzarà pel SEPE a partir del mes següent a el de la sol·licitud.