EL CURRÍCULUM

cv2El currículum és una eina clau en el procés de recerca de feina. Es tracta d’un document  on s’exposa la trajectòria formativa i professional d’una persona candidata a un lloc de treball, amb l’objectiu d’obtenir una entrevista personal.  Sol ser el primer contacte que establirem amb l’empresa i, per tant, es pot entendre com la nostra “targeta de presentació”. Cal, doncs, que el seu redactat, estructura i presentació siguin curosos, destaquin els nostres punts forts, i ens mostrin com el candidat ideal per cobrir el lloc de treball vacant. La qualitat del CV i de la imatge que en ell projectem pot influir en el nostre futur professional.

Les estadístiques mostren que un 75% de les candidatures es descarten pel currículum abans d’arribar a l’entrevista, de manera que el currículum esdevé un instrument de màrqueting personal essencial ja que ha d’atreure l’atenció del qui el llegeix i fer que l’empresa vulgui conèixer-nos. Per aquest motiu també és imprescindible adaptar el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que ens presentem.

COM S’ESTRUCTURA?

Tot i que no existeix un model o un esquema únic de currículum, la informació sol distribuïr-se en els següents blocs o apartats:

Dades personals. Nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica. El NIF, l’estat civil, el lloc o la data de naixement no són dades estrictament necessàries. No les incloguis si creus que poden perjudicar la teva candidatura. Si disposes d’un blog, web o alguna altra eina 2.0 que complementi el teu CV escrit afegeix-ho també en aquest apartat.

Formació. Separem aquest bloc en dos apartats: Formació reglada (ESO, FP, estudis universitaris) i Formació complementària (formació ocupacional i continua, cursos d’especialització, seminaris). Ha de contenir les dates de finalització dels estudis, la titulació obtinguda i el centre on s’han realitzat.

Idiomes: Destaca el nivell de domini de cada llengua, títols obtinguts i estades significatives a l’estranger.

Informàtica. Inclou els programes i sistemes operatius que domines, així com les aplicacions web.

Experiència professional. Cal que doni informació sobre les empreses on s’ha treballat, la durada del contracte, i sobretot les funcions i tasques realitzades en cada lloc de treball

A banda d’aquests blocs (obligatoris en tot CV) en trobem d’opcionals com poden ser les referències, aficions, voluntariat o les competències clau. Aquests s’inclouen només si el seu contingut complementa i reforça el perfil professional al qual ens presentem o bé si l’empresa ens ho demana (és el cas de les referències).

Altres blocs opcionals serien l’objectiu professional (recomanat si fem autocandidatura) o les competències clau (quan tens poca experiència o formació relacionada amb la feina a la que vols optar) .

MODELS DE CURRÍCULUM

Escollirem el model de currículum en funció de la nostra trajectòria professional i/o formativa i del lloc de treball al qual aspirem. Cal adaptar el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que volem accedir.

1. CRONOLÒGIC INVERS. Es relacionen les diferents experiències professionals en ordre descendent, és a dir, de la més recent a la més antiga. Es tracta de destacar les últimes ocupacions si la teva trajectòria laboral és extensa o si vols trobar feina en allò que has realitzat recentment.

2. TEMÀTIC O FUNCIONAL. Es tracta d’ordenar les diferents experiències professionals per àrees o sectors on s’hagi treballat. Les àrees professionals tenen més valor que la variable temps. És indicat quan s’ha treballat en dos o més sectors diferents, quan es volen minimitzar els periodes d’inactivitat laboral o quan es vol canviar d’ocupació.

3. PER COMPETÈNCIES. Es destaquen les competències clau desenvolupades en les diferents feines realitzades. Aquestes competències sempre han d’anar vinculades a tasques realitzades i/o a assoliments obtinguts.  Sol utilitzar-se si vols canviar de sector professional o si vols treballar a Europa (europass)

CONSELLS A L’HORA DE FER UN CV

· Adapta el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que et presentes.

· No posis els motius d’acomiadament o de periodes d’inactivitat en el CV. En tot cas ja ho explicaràs a l’entrevista de feina.

· Parla només de l’últim nivell d’estudis obtingut (No cal que parlis del títol de la ESO si tens estudis universitaris, per exemple)

· Sigues concís, breu i clar. Dos folis com a màxim

· Si l’empresa et demana el CV en paper, que aquest sigui de qualitat. No utilitzis fotocòpies

· Si adjuntes una fotografia (és quelcom opcional) que sigui recent i que s’ajusti a la teva imatge real