EL CURRÍCULUM

cv2El currículum vitae (CV) és una eina clau en el procés de recerca de feina. Es tracta d’un document  on s’exposa la trajectòria formativa i professional d’una persona candidata a un lloc de treball, amb l’objectiu d’obtenir una entrevista personal.  Acostuma a ser el primer contacte que establirem amb l’empresa i, per tant, es pot entendre com la nostra “targeta de presentació”. Cal, doncs, que el seu redactat, estructura i presentació siguin curosos, destaquin els nostres punts forts i ens mostrin com el candidat ideal per cobrir el lloc de treball vacant. La qualitat del CV i de la imatge que en ell projectem pot influir en el nostre futur professional.

Les estadístiques mostren que un 75% de les candidatures es descarten pel CV abans d’arribar a l’entrevista, de manera que esdevé un instrument de màrqueting personal essencial perquè ha d’atreure l’atenció del qui el llegeix i fer que l’empresa vulgui conèixer-nos. Per aquest motiu, també és imprescindible adaptar el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que ens presentem.

COM S’ESTRUCTURA?

Tot i que no existeix un model o un esquema únic de currículum, la informació sol distribuir-se en els següents blocs o apartats:

 • Dades personals. Nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica. El NIF, l’estat civil, el lloc o la data de naixement no són dades estrictament necessàries. No les incloguis si creus que poden perjudicar la teva candidatura. Si disposes d’un blog, web o alguna altra eina 2.0 que complementi el teu CV escrit afegeix-ho també en aquest apartat.
 • Formació. Separem aquest bloc en dos apartats: Formació reglada (ESO, FP, estudis universitaris) i Formació complementària (formació ocupacional i continua, cursos d’especialització, seminaris). Ha de contenir les dates de finalització dels estudis, la titulació obtinguda i el centre on s’han realitzat.
 • Idiomes: Destaca el nivell de domini de cada llengua, títols obtinguts i estades significatives a l’estranger.
 • Informàtica. Inclou els programes i sistemes operatius que domines, així com les aplicacions web.
 • Experiència professional. Cal que doni informació sobre les empreses on s’ha treballat, la durada del contracte, i sobretot les funcions i tasques realitzades en cada lloc de treball

A banda d’aquests blocs (obligatoris en tot CV) en trobem d’opcionals com poden ser les referències, aficions, voluntariat o les competències clau. Aquests s’inclouen només si el seu contingut complementa i reforça el perfil professional al qual ens presentem o bé si l’empresa ens ho demana (és el cas de les referències).

Altres blocs opcionals serien l’objectiu professional (recomanat si fem autocandidatura) o les competències clau (quan tens poca experiència o formació relacionada amb la feina a la que vols optar) .

MODELS DE CURRÍCULUM

Escollirem el model de currículum en funció de la nostra trajectòria professional i/o formativa i del lloc de treball al qual aspirem. Cal adaptar el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que volem accedir.

 1. CRONOLÒGIC INVERS. Es relacionen les diferents experiències professionals en ordre descendent, és a dir, de la més recent a la més antiga. Es tracta de destacar les últimes ocupacions si la teva trajectòria laboral és extensa o si vols trobar feina en allò que has realitzat recentment.
 2. TEMÀTIC O FUNCIONAL. Es tracta d’ordenar les diferents experiències professionals per àrees o sectors on s’hagi treballat. Les àrees professionals tenen més valor que la variable temps. És indicat quan s’ha treballat en dos o més sectors diferents, quan es volen minimitzar els períodes d’inactivitat laboral o quan es vol canviar d’ocupació.
 3. PER COMPETÈNCIES. Es destaquen les competències clau desenvolupades en les diferents feines realitzades. Aquestes competències sempre han d’anar vinculades a tasques realitzades i/o a assoliments obtinguts.  Sol utilitzar-se si vols canviar de sector professional o si vols treballar a Europa (europass)

CONSELLS A L’HORA DE FER UN CV

 • Adapta el CV a cadascuna de les ofertes de feina a les que et presentes.
 • No posis els motius d’acomiadament o de períodes d’inactivitat en el CV. En tot cas ja ho explicaràs a l’entrevista de feina.
 • Parla només de l’últim nivell d’estudis obtingut (No cal que parlis del títol de la ESO si tens estudis universitaris, per exemple).
 • Sigues concís, breu i clar. Dos folis com a màxim.
 • Si l’empresa et demana el CV en paper, que aquest sigui de qualitat. No utilitzis fotocòpies.
 • Si adjuntes una fotografia (és quelcom opcional) que sigui recent i que s’ajusti a la teva imatge real.