Prospecció Empresarial

PROSPECCIÓ EMPRESARIAL

Objectius de l’enquesta:
1.Detectar les necessitats de perfils professionals de les empreses per tal de donar-hi resposta.
2.Recollir les necessitats formatives de les empreses per tal de donar-hi resposta.
3.Establir un canal de col·laboració amb les empreses per canalitzar les ofertes i demandes de treball.
DADES I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EMPRESA:

NOM:*
NOM DE LA PERSONA DE CONTACTE:*
MAIL DE LA PERSONA DE CONTACTE:*
CÀRREC DE LA PERSONA DE CONTACTE:*
1) ANY DE CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA:
2) EMPRESA FAMILIAR:
3) TIPUS DE MERCAT:
4) EN EL CAS QUE UN DELS VOSTRES MERCATS SIGUI L'EXTERIOR, % D'EXPORTACIÓ SOBRE EL TOTAL:
5) PERTINENÇA A ALGUNA ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL:
6) EN CAS AFIRMATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, QUINES?
7) I EN CAS NEGATIU, PER QUIN MOTIU?
8) CONEIX L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE SÚRIA (AES)?
9) HI ESTÀ ASSOCIAT?
10) EN CAS NEGATIU A L’ANTERIOR PREGUNTA, TINDRIA INTERÈS EN ASSOCIAR-S’HI?
11) PARTICIPACIÓ EN FIRES I CONGRESSOS:
12) EN CAS AFIRMATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, QUINES?
13) EN CAS NEGATIU, PER QUIN MOTIU?
RECURSOS HUMANS ACTUALS DE L'EMPRESA:

14) NOMBRE DE TREBALLADORS:
15) VARIACIONS DE LA PLANTILLA EN ELS DARRERS TRES ANYS:
16) SI LA PLANTILLA HA AUGMENTAT O DISMINUÏT, PER QUIN MOTIU?
RECURSOS HUMANS PREVISTOS A L'EMPRESA:

17) TENIU PREVIST INCREMENTAR LA PLANTILLA A CURT TERMINI (2 ANYS)?
18) SI HI HA PREVISIÓ D'INCREMENT DE LA PLANTILLA O DE RENOVACIÓ, PER QUIN MOTIU?
19) SI HI HA PREVISIÓ D'INCREMENT DE LA PLANTILLA O DE RENOVACIÓ, QUAN?
20) SI HI HA PREVISIÓ D'INCREMENT DE LA PLANTILLA O DE RENOVACIÓ, QUANTS TREBALLADORS ES PREVEU INCORPORAR?
21) SI HI HA PREVISIÓ D'INCREMENT DE LA PLANTILLA O DE RENOVACIÓ, EN QUINES ÀREES FUNCIONALS ES PREVEU INCORPORAR ELS TREBALLADORS?
22) TÉ DIFICULTATS PER COBRIR LES OFERTES DE TREBALL?
23) EN CAS AFIRMATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, PER QUIN MOTIU?
24) EXISTÈNCIA DE PUNTES DE PRODUCCIÓ:
25) SI LA SEVA EMPRESA TÉ PUNTES DE PRODUCCIÓ, EN QUINA ÈPOCA DE L'ANY?
26) SI LA SEVA EMPRESA TÉ PUNTES DE PRODUCCIÓ, AIXÒ IMPLICA UN AUGMENT DE LA PLANTILLA?
27) SI LES PUNTES DE PRODUCCIÓ IMPLIQUEN UN AUGMENT DE LA PLANTILLA, EN QUANTES PERSONES?
28) SISTEMES DE RECLUTAMENT UTILITZATS HABITUALMENT:
29) CONEIXEU L'EXISTÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT?
30) CONEIXEU EL FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT?
31) CARACTERÍSTIQUES MÉS BEN VALORADES DELS CANDIDATS:
32) PREFERÈNCIES EN QUANT A SEXE DELS CANDIDATS:
33) PREFERÈNCIES EN QUANT A EDAT DELS CANDIDATS:
34) PREFERÈNCIES EN QUANT A MODALITAT DE CONTRACTE DELS CANDIDATS:
35) ESTARIEU INTERESSATS EN COMPARTIR UN PROFESSIONAL AMB ALTRES EMPRESES PER A REDUIR COSTOS?
FORMACIÓ CONTÍNUA:

36) REALITZEU FORMACIÓ CONTÍNUA DE MANERA HABITUAL A LA VOSTRA EMPRESA?
37) EN CAS AFIRMATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, EN QUINES ÀREES TEMÀTIQUES?
38) SOBRE QUINES TEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES TINDRIEU INTERÈS EN QUÈ ES REALITZÉS FORMACIÓ CONTÍNUA A SÚRIA?
PERSONES EN PRÀCTIQUES LABORALS:

39) DISPOSEU DE PERSONES EN PRÀCTIQUES LABORALS?
40) SI NO DISPOSEU DE PERSONES EN PRÀCTIQUES LABORALS, HI ESTARIEU INTERESSATS?
41) EN CAS AFIRMATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, EN QUINES ÀREES FUNCIONALS?
COL·LABORACIÓ ENTRE EMPRESES:

42) LA SEVA EMPRESA DUU A TERME ACTUALMENT ALGUN PROJECTE EN COMÚ AMB ALTRES EMPRESES DEL SECTOR O ALTRES EMPRESES DEL MUNICIPI (SUBCONTRACTACIONS, COMPRES CONJUNTES, ...)?
43) EN CAS NEGATIU A L'ANTERIOR PREGUNTA, HI ESTARIA INTERESSAT?
44) I EN CAS AFIRMATIU, QUINS?
INTERNACIONALITZACIÓ:

45) LA SEVA EMPRESA TÉ INTERÈS EN LA INTERNACIONALITZACIÓ? (EXPORTACIÓ I IMPORTACIÓ)
46) SI NO HI TÉ INTERÈS, PER QUÈ?
47) ESTARIA INTERESSAT EN ASSISTIR A ALGUNA FORMACIÓ SOBRE INTERNACIONALITZACIÓ?
MEDI AMBIENT:

48) TÉ PERSONAL DEDICAT A LA GESTIÓ DE RESIDUS I/O DEL MEDI AMBIENT A L’EMPRESA?
49) EN CAS NEGATIU A L’ANTERIOR PREGUNTA, ESTARIA INTERESSAT EN UNA DEDICACIÓ PARCIAL D’AQUEST TIPUS DE SERVEI?
50) DISPOSA DE GESTOR AUTORITZAT PER LA RECOLLIDA DELS RESIDUS DE LA SEVA EMPRESA?
51) EN CAS AFIRMATIU A L’ANTERIOR PREGUNTA, QUIN?
52) HA SOL•LICITAT L’EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE LA TAXA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS?
53) TINDRIA INTERÈS EN UNA GESTIÓ MANCOMUNADA DELS RESIDUS, AMB L’OBJECTIU DE REDUIR COSTOS?
54) LA SEVA EMPRESA TÉ ALGUN CERTIFICAT DE MEDI AMBIENT (ISO 14.001, EMES, ...)?
55) EN CAS NEGATIU A L’ANTERIOR PREGUNTA, LI INTERESSARIA?
ZONES INDUSTRIALS, OBSERVACIONS, COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

56) EN EL CAS QUE LA SEVA EMPRESA ES LOCALITZI EN UNA ZONA INDUSTRIAL, QUINES NECESSITATS O PROBLEMÀTIQUES CALDRIA ABORDAR DE MANERA PRIORITÀRIA PER A MILLORAR-LES?
57) OBSERVACIONS, COMENTARIS I SUGGERIMENTS:
58) COM VALOREU AQUESTA ENQUESTA?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10