Operari/a de Neteja Ajuntament

1 Operari/a de Neteja + Constitució de Borsa de Neteja

Vacant per cobertura de baixa laboral d’un Operari/a de Neteja i obertura de Borsa de Neteja.

Tasques:

 • Realitzar tasques de neteja a equipaments i edificis públics i/o municipals
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats
 • Tenir cura de l’adequada utilització i emmagatzematge del material
 • Tenir cura de l’estat d’ordenació i neteja del lloc de treball

Requisits més importants (la resta els teniu especificats a les bases):

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o estrangera. L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència.
 • Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Estar en possessió de Certificat escolar, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.
 • Estar en possessió del nivell A2 de català de la Junta Permanent o equivalent.

S’ofereix:

 • Sou equivalent a categoria E amb complement de destí 14 i complement específic.
 • Lloc de treball: Súria.
 • Jornada complerta.

Si us interessa la vacant i compliu els requisits heu d’entrar una sol·licitud a l’oficina de l’OAC de l’Ajuntament o bé mitjançant la seu electrònicaentre el 6 i el 15 de febrer de 2020.

La documentació a adjuntar amb la sol·licitud la teniu descrita a les BASES DE CONVOCATÒRIA:

 1. Sol·licitud segons model normalitzat.
 2. Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat.
 3. Documentació acreditativa del compliment dels requisits de l’apartat 2.2 de les bases.
 4. La documentació acreditativa, degudament confrontada, dels mèrits que s’al·leguin en la fase de concurs.
 5. Currículum Vitae de l’aspirant amb foto.