Tècnic Mig A2

L’ Ajuntament de Súria obre un procés selectiu mitjançant la creació d’una BORSA DE TREBALL de Tècnic mig A2 adscrit a secretaria.

Les funcions del lloc de treball són:

  • Fer el seguiment i gestió d’expedients administratius fins a la proposta de resolució: responsabilitat patrimonial i sancionadors.
  • Redacció de plecs i altra documentació necessària per la preparació dels contractes.
  • Participar en les meses de contractació municipals, convocant membres, revisant la documentació administrativa, sol·licitant aclariments o esmena de documentació, redactant actes i proposant resolucions quan s’escaigui.
  • Redactar informes i altra documentació de caràcter jurídic que s’escaigui, per les diferents àrees de l’ajuntament.
  • Assessorar els diferents àmbits municipals en assumptes de caràcter legal.

Les condicions d’accés, entre d’altres, són:

  • Estar en possessió , o en condicions d’obtenir el moment en què acabi el termini de presentació de instàncies, de la titulació universitària exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A2: Títol de diplomat universitari, Títol de Grau o els tres primers cursos d’una Llicenciatura o el primer cicle sempre que contingui una càrrega lectiva mínima de 180 crèdits
  • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística.

Sistema de selecció:

  • Concurs-oposició

Termini de presentació d’instàncies: 

  • Fins al 17/10/2019

Forma de presentació de sol·licituds:

  • Les sol·licituds requerint prendre part en el procés de selecció es presentaran en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament de Súria o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Adjuntem link a la web del CIDO on trobareu tant la Convocatòria del procés selectiu com Bases específiques i Temari.